Close

Mr. Harishankar Painkra

HS Painkara1

Office of Tahsildar, Palari, District : Balodabazar-Bhatapara (C.G.)

Email : tehsil[dot]palari[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar, Palari